Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Accessibilitat i legislació

La Llei General de Discapacitat, publicada en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, recull l’accessibilitat universal, a més d’enumerar altres mesures per a assegurar la inclusió del col·lectiu en la societat. Segons el Reial decret, “l’accessibilitat és una condició prèvia perquè les persones amb discapacitat, homes i dones, puguin viure de manera independent i participar plenament en la societat en igualtat de condicions”.

No obstant això, la legislació sobre accessibilitat existeix a Espanya des de 2003, amb la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, posteriorment integrada en la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, prèviament esmentada.

Tota la legislació contempla mesures de suport, obligatorietat i recomanacions per a facilitar la plena inclusió social de les persones amb discapacitat. Segons la llei, l’accessibilitat és “la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible”.

No obstant això, a causa de les dificultats de comprensió i comunicació derivades de les barreres tècniques i ambientals a les quals encara s’enfronten moltes persones, l’esmentada Llei General de Discapacitat ha estat modificada amb la Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. L’objectiu d’aquesta modificació és “garantir de manera efectiva l’accessibilitat cognitiva de totes les persones amb dificultats de comprensió i comunicació de l’entorn físic, el transport, la informació i la comunicació”.

Així, a més de recollir l’accessibilitat física, la legislació també contempla l’accessibilitat cognitiva, referida a l’ús de sistemes com la lectura fàcil i pictogrames.

 

Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Criteris d’accessibilitat

 

Garantir l’accés de les persones -no sols amb discapacitat, sinó també persones de la tercera edat-, als entorns i serveis, suposa complir amb una sèrie de principis:

Seguretat. Aquest punt, referent sobretot a l’adaptació dels espais físics i arquitectònics, tan públics (transport, museus, administratius, etc.) com a privats (empreses, llar), es refereix al fet que l’accés ha de garantir la plena seguretat de la persona, i ha de comptar amb mesures i protocols d’actuació en cas de perill.
Habitabilitat. L’accessibilitat no sols té a veure amb el fet que les persones puguin accedir al lloc o espai. També ha de vetllar per la seva comoditat i confiança, garantint la salut.
Funcionalitat. L’accés ha de respondre a l’objectiu de facilitar la realització de les activitats quotidianes.

 

 Què contempla l’accessibilitat universal?Segons la modificació de la Llei General de Discapacitat, la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i l’accessibilitat universal s’ha de dur a terme en els àmbits següents:

  • Telecomunicacions i societat de la informació.
  • Espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació.
  • Transports.
  • Béns i serveis a la disposició del públic.
  • Relacions amb les administracions públiques, inclòs l’accés a les prestacions públiques.
  • Administració de justícia.
  • Participació en la vida pública i en els processos electorals.
  • Patrimoni cultural.
  • Ocupació.

 


L’accessibilitat i femcetDes del nostre centre especial d’ocupació, tenim molt clar la importància de l’adaptació del lloc de treball per a garantir el ple dret de les persones amb discapacitat. Promoure l’accessibilitat no solament està recollit per la llei, sinó que suposa un avantatge per a afavorir la inserció laboral en les empreses.

Així, en femcet disposem d’adaptacions ergonòmiques per a les persones que ho necessitin (cadires, ratolins o pantalles adaptades). Les nostres oficines estan plenament adaptades a l’accessibilitat universal, advocant per l’eliminació de qualsevol barrera arquitectònica.

Si tens alguna discapacitat física o sensorial i desitges treballar en una empresa que promou l’accessibilitat universal, contacta amb nosaltres. A partir de les teves necessitats concretes, podrem treballar a oferir-te un entorn laboral adaptat.

 

Skip to content