Adaptació del lloc de treball per a persones amb discapacitat

Una de les claus per garantir el dret a l’ocupació per a persones amb discapacitat és adaptar els llocs de treball a les seves necessitats i circumstàncies. L’adaptació de la feina per a persones amb discapacitat no només està recollit per la llei, sinó que representa un avantatge per afavorir la inserció laboral a les empreses.

L'adaptació del lloc de treball per discapacitat

Tipus d’adaptació del treball per a persones amb discapacitat

L’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat passa per diferents mesures, des de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la flexibilitat horària o l’adaptació del mobiliari. En tots els casos,les empreses tenen l’obligació de l’adaptació del treball per a persones amb discapacitat buscant l’té per objectiu de garantir la inserció laboral i l’accessibilitat de totes les persones perquè puguin desenvolupar les seves habilitats i capacitats en plenes condicions i autonomia.

Femcet és un referent d’empresa social en el qual les persones amb discapacitats físiques i sensorials poden desenvolupar el seu treball. Un dels principals objectius de Femcet és potenciar les capacitats del treballador i minimitzar les possibles limitacions, garantint la igualtat d’oportunitats en l’adecuació del lloc de treball i treballant per la realització laboral i personal de les persones amb discapacitat física o sensorial.

Per això, Femcet possibilita l’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat.

“Per a preservar una bona higiene postural en general i prevenir l’augment de les lesions de columna que presenten en concret alguns dels nostres treballadors, els són facilitades els diferents tipus de cadires ergonòmiques, ajustades a les seves necessitats particulars segons demanda, així com també resposa peus i elevadors de monitors. Per a aquells/as treballadors/as que presenten limitacions en la motricitat de braços i mans o lesions en aquests membres se’ls ha proporcionat ratolins adaptats i resposa canells. En aquells/as treballadors/as que pateixen dèficit visual o pèrdua d’aquesta, se’ls ha proporcionat monitors de major polzades i adaptacions dels programes informàtics amb directa col·laboració de l’ONCE.

Tot aquest tipus d’adaptacions ergonòmicas són extensibles a aquells/as treballadors/as que facin el seu treball en l’empresa externa (outsourcing), mitjançant la detecció en l’avaluació de les seves necessitats concretes”

Adaptació del lloc de treball i legislació

Totes les persones tenen dret a sol·licitar una adaptació del seu lloc de treball a les condicions derivades per motius de salut. La legislació vigent empara aquest dret a la persona interessada a través de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que recull com a dret fonamental la integritat física i una correcta política de seguretat i higiene.

Concretament l’article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals esmenta l’obligació legal d’adaptar el lloc de treball a la persona, i en particular per als treballadors amb característiques concretes o sensibles a determinats riscos (article 25).

D’altra banda, la Llei General de Discapacitat reconeix la igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i incapacitat permanent. En concret, l’article 22 de la LGD estableix que en l’àmbit laboral s’han de garantir les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació. L’article 40 de la mateixa llei esmenta també l’adopció de mesures per a prevenir o compensar els desavantatges ocasionats per la discapacitat com a garantia de la plena igualtat en el treball.

Per tant, l’adaptació del lloc de treball a les persones amb discapacitat no és una opció, sinó un dret per al treballador i una obligació per part de les empreses, que han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la plena inclusió i la igualtat d’oportunitats.

Skip to content