Com sol·licitar el certificat de discapacitat: requisits i tràmits

Si encara no tens el grau o certificat de discapacitat i el necessites per a presentar-te a una oferta de treball del nostre centre especial d’ocupació o apuntar-te a la nostra borsa d’ocupació, t’expliquem tota la informació i els passos que has de seguir per a sol·licitar-ho. Les ofertes de treball del femcet requereixen la possessió del certificat de discapacitat física i/o sensorial d’un grau igual o superior al 33%.

Què és i per a què serveix el certificat de discapacitat

El certificat de discapacitat, anteriorment denominat certificat de minusvalidesa, és el document administratiu que acredita oficialment el grau de discapacitat d’una persona i facilita l’accés a una sèrie de drets, serveis, programes i prestacions que busquen compensar els desavantatges o barreres socials que condicionen i limiten la seva plena participació efectiva en la societat.

Segons el Reial decret 1971/1999 de 23 de desembre, el grau de discapacitat s’expressa en percentatge, i es considera discapacitat quan es presenta a partir d’un grau del 33%. Aquest grau s’avalua mitjançant un barem on es tenen en compte les limitacions i condicions físiques, psíquiques, sensorials i de comunicació de la persona i els factors socials que determinen la seva inclusió social, com l’entorn familiar i la situació laboral i educativa.

Com sol·licitar el certificat de discapacitat a Catalunya

La sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat, comunament denominat certificat de discapacitat, es tramita a través de les administracions públiques autonòmiques. Es pot sol·licitar en qualsevol moment i no té cap taxa associada.

A Catalunya és competència del Departament de Benestar Social i Família. Es pot tramitar en línia en la pàgina web de la Generalitat (es necessita certificat digital) o presencialment en diferents oficines d’Assumptes Socials i Família i d’Atenció Ciutadana repartides al llarg del territori.

Les persones que vulguin sol·licitar-ho a Catalunya han de complir els següents requisits:

 • Tenir algun tipus de discapacitat.
 • Tenir nacionalitat espanyola o ser estranger resident a Espanya.
 • Estar empadronat en algun municipi de Catalunya.

Per a sol·licitar el certificat de discapacitat, has de descarregar i emplenar la sol·licitud de reconeixement o revisió del grau de discapacitat i adjuntar la documentació necessària:

 • Còpia del NIE, si és el cas.
 • Per a persones estrangeres comunitàries, certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers, carta verda i passaport. Per a persones no comunitàries, Targeta de Resident (TIE).
 • Còpia dels informes mèdics, psicològics o socials actualitzats emesos per professionals autoritzats (col·legiats de la xarxa pública i/o privada) que avalin la discapacitat.
 • Còpia del llibre de família, en cas que el representant sigui el pare o la mare de la persona beneficiària.
 • Document acreditatiu de la representació voluntària segons l’article 5 de la Llei 39/2015. Informació relacionada en el punt 7 del formulari en cas de representació voluntària.
 • Acta d’acceptació del càrrec i poders de l’entitat a favor de la persona que signatura, amb declaració responsable que són vigents i no han estat modificats, en cas que el representant legal sigui persona jurídica i la persona beneficiària major de 18 anys.
 • Còpia de la sentència d’incapacitació i nomenament de tutor/a o guardador/a, i Resolució administrativa i nomenament de tutor/a o guardador/ a, si la persona beneficiària és menor de divuit anys.
 • Còpia de la sentència d’incapacitació i nomenament del tutor/a o guardador/a, en cas de tutor o guardador si la persona beneficiària és major de divuit anys.
 • Còpia de la resolució de la discapacitat en cas d’haver-se expedit en una altra comunitat autònoma.

Després de sol·licitar el reconeixement del grau de discapacitat, l’administració determinarà una resposta. Per a això serà necessari que un equip tècnic faci una visita a la persona sol·licitant o revisi l’expedient, en els casos en què les revisions del grau no considerin necessari tornar a visitar la persona. En cas de no estar d’acord amb la resolució, es pot presentar un recurs en el termini de trenta dies des de la data de notificació de la resolució.

Sol·licitar la revisió del grau de discapacitat

La revisió del grau de la discapacitat per agreujament o millora es pot realitzar al cap de dos anys des que es dicta la resolució, excepte els casos en què s’acrediti suficient error de diagnòstic o s’hagin produït canvis substancials en el grau de discapacitat. Per a demanar la revisió, cal emplenar la sol·licitud i adjuntar els informes mèdics pertinents.

En el cas que la persona que el sol·liciti sigui pensionista per incapacitat total, absoluta o gran invalidesa, cal afegir l’original i la fotocòpia de la resolució de l’INSS que reconeix aquesta condició.

 

Per què és important el certificat de discapacitat

El reconeixement del grau de discapacitat té efectes des de la data de presentació de la sol·licitud, independentment de la data en què s’emeti la resolució, i té validesa en tot l’estat, independentment de la comunitat autònoma on se sol·liciti.

El reconeixement legal de la situació de discapacitat és important perquè permet a la persona accedir a una sèrie de drets, serveis i prestacions enfocades a la seva plena integració en la societat. Algunes de les mesures de les quals es poden beneficiar les persones amb el certificat de discapacitat són:

 • Deduccions fiscals en la declaració de la renda.
 • Obtenció de la targeta d’aparcament i targetes de transport públiques bonificades.
 • Accés a la quota de reserva en empreses ordinàries, recollida en la Llei General de Discapacitat.
 • Obtenció de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat.
 • Accés a habitatges protegits i a subvencions existents per a la compra d’habitatges adaptats.

 

Skip to content