Àmbit d'aplicació en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal. Article 5 de la LGD

Ámbito de aplicación en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Artículo 5 de la LGD

L’article 5 de la Llei general de discapacitat forma part del capítol II que fa referència a l’àmbit d’aplicació juntament amb l’article 4 que tracta els titulars dels drets.

És important saber que aquest article és modificat per l’art. únic.2 de la Llei 6/2022, de 31 de març del 2022 i tracta l’àmbit d’aplicació en matèria d’igualtat.

La LGD en matèria d’accessibilitat universal

Aquest article amplia en quins àmbits s’han d’aplicar les mesures per garantir la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i l’accessibilitat universal que preveu l’apartat K) de l’article 2 que fa referència a les definicions que cal tenir en compte en aquesta llei.

Hem de recordar com defineix la LGD a l’accessibilitat universal i és aquesta “la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes, instruments, eines i dispositius per ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible”.

Hem de contemplar sempre, dins de l’accessibilitat universal, l’accessibilitat cognitiva que permet facilitar la comprensió, la comunicació i la interacció de totes les persones. Per això, s’ha de pressuposar la realització d’un disseny universal o disseny comprensible per totes les persones, i si no fos el cas s’han d’aplicar els ajustos raonables.

Quins àmbits preveu l’article 5 de la LGD?

  • Telecomunicacions i societat de la informació.
  • Espais públics urbanitzats, infraestructures i edificació.
  • Transports.
  • Béns i serveis a disposició del públic.
  • Relacions amb les administracions públiques: aquí cal incloure els accessos a les prestacions de caràcter públic i les resolucions administratives d’aquestes.
  • Administració de justícia.
  • Participació a la vida pública així com en els processos electorals.
  • Patrimoni cultural, d’acord amb la legislació de patrimoni històric, sempre amb l’objectiu de conciliar tant els valors de protecció patrimonial i d’accés, així com els de gaudi i gaudi per part de les persones amb discapacitat.
  • Ocupació.

L’objectiu d’aquest article és ampliar l’àmbit de protecció més enllà del que preveuen els titulars de dret de l’article anterior per garantir la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat universal i la no-discriminació.

Skip to content