Pensió d’incapacitat i treball: és compatible?

Aquesta és una pregunta molt recurrent i que sol generar confusió quan una persona té declarada algun tipus d’incapacitat per discapacitat: es pot treballar i cobrar la pensió d’incapacitat? A continuació intentem desgranar els diferents aspectes a tenir en compte.

Tipus d’incapacitat i pensió associada

Per a entendre els secrets entre ocupació i discapacitat, el primer pas és saber la diferència entre els tres tipus d’incapacitat que existeixen, en funció del grau de discapacitat de la persona, i si reben algun tipus de compensació econòmica per part de l’estat:

  • Incapacitat permanent parcial. És la més lleu reconeguda per la Seguretat Social, i no comporta el cobrament de cap pensió. Es concedeix quan la persona veu afectat el seu rendiment de treball degut a la seva discapacitat en almenys un 33%, però sense que impedeixi la realització de les seves tasques.
  • Incapacitat permanent total. Es concedeix quan la discapacitat afecta directament a la realització del treball habitual de la persona. Comporta una pensió contributiva equivalent al 55% de la seva base reguladora, que pot elevar-se fins al 75% en el cas de persones amb més de 55 anys d’edat amb dificultats per a trobar ocupació, la qual cosa es coneix com a incapacitat permanent total qualificada. No obstant això, si la persona amb més de 55 anys troba ocupació, es veurà reduïda la pensió al 55% de la base reguladora.
  • Incapacitat permanent absoluta o invalidesa. La discapacitat de la persona limita a la persona per a realitzar qualsevol activitat professional. En aquest cas, la pensió és del 100% de la base reguladora, i el període de cotització varia en funció de si la invalidesa prové d’accident laboral, accident no laboral i malaltia comuna.Ocupació i tipus d’incapacitat: es pot treballar?

La compatibilització amb el treball depèn de la mena d’incapacitat que tingui declarada la persona, encara que en principi, com veurem, segons les característiques de la persona i de les condicions de treball, es pot cobrar pensió d’incapacitat i treballar. No obstant això, hi ha alguns peròs que veurem més endavant, en funció, com diem, de la mena d’incapacitat.

 

Treballar amb incapacitat permanent parcial

En aquests casos, ja que la incapacitat no impedeix la realització del treball ni limita a la persona, és perfectament compatible amb la realització d’una ocupació. Encara que no es cobra pensió, sí que es percep una indemnització d’un únic pagament, que correspon a la multiplicació per 24 de la base reguladora que es va usar per a calcular la incapacitat permanent temporal originària de la permanent.Treballar amb incapacitat permanent total

Com ja hem explicat, aquest tipus d’incapacitat succeeix quan la discapacitat és més severa i impedeix la realització de les tasques pròpies del lloc de treball. En molts casos, la pensió contributiva del 55% de la base reguladora no és suficient per a moltes persones, que necessiten trobar una ocupació.

 

L’article 198 de la Llei General de la Seguretat Social indica que “en cas d’incapacitat permanent total, la pensió vitalícia corresponent serà compatible amb el salari que pugui percebre el treballador en la mateixa empresa o en una altra diferent, sempre que les funcions no coincideixin amb aquelles que van donar lloc a la incapacitat permanent total”.

 

En altres paraules, aquest tipus d’incapacitat és compatible quan es fa un treball en una altra categoria o grup professional, i en un treball que sigui compatible amb les lesions o discapacitat. L’ocupació pot succeir en la mateixa empresa on treballava la persona abans de la incapacitat, sempre que sigui d’una altra categoria i amb funcions diferents a les que exercia amb anterioritat.

 

A més, no existeix límit de salari ni es veurà reduïda la pensió, excepte si percebia el 75% per incapacitat qualificada, i en aquest cas passaria a cobrar el 55% mentre es mantingui la situació d’ocupació.

 

És important notificar prèviament a la Seguretat Social la situació d’ocupació i la voluntat de compatibilitzar-ho amb la pensió, per a evitar possibles multes i sancions. Es pot fer a través d’aquest formulari, encara que en el cas d’incapacitat permanent derivat d’una malaltia professional, a més de l’avís, s’ha de sol·licitar una autorització per a acreditar que és compatible.Treballar amb incapacitat permanent absoluta o invalidesa

La incapacitat permanent no permet, en principi, tenir una ocupació, ja que s’entén que la discapacitat és prou limitant com per a exercir activitats professionals.

 

No obstant això, l’article 198 de la Llei de Seguretat Social, estableix que es pot compatibilitzar la pensió d’invalidesa o incapacitat permanent absoluta amb un treball que no sigui perjudicial per a la salut del treballador i que no vagi en contra de les seves limitacions. Així, és necessari valorar cada cas personal. A partir de la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de gener de 2008, es pot fins i tot compatibilitzar la pensió d’incapacitat amb un treball a jornada completa, afavorint la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

 

Cal tenir en compte que trobar un treball pot motivar la revisió d’ofici per part de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), ja que pot considerar que s’ha experimentat una millora en la incapacitat en sol·licitar una ocupació nova. En cas de dubtes, sempre es pot consultar la pàgina web de la Seguretat Social.

 

Des de femcet oferim la possibilitat de millorar laboralment a les persones amb discapacitat i estem en cerca constant de personal per a treballs administratius i telefònics. Si posseeixes el certificat de discapacitat i busques ocupació, pots contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari.

Skip to content