Què és i com es calcula la productivitat

La productivitat és un valor econòmic fonamental que permet conèixer i analitzar si l’acompliment d’una empresa és correcte o no.

Quan una empresa és productiva, no només es refereix al seu desenvolupament econòmic, sinó també a l’aprofitament dels recursos materials i humans i a la competitivitat respecte a altres companyies del sector. 

Què són els indicadors de productivitat d’una empresa?

Els indicadors de productivitat són mètriques utilitzades per avaluar l’eficiència amb què s’utilitzen els recursos per generar productes o serveis. Aquests indicadors poden variar segons el sector i l’objectiu específic del mesurament. Aquí us presentem alguns dels indicadors de productivitat més comuns:

 • Productivitat del treball: És un dels indicadors més utilitzats. Es mesura generalment com la quantitat de béns produïts per cada hora treballada o la quantitat de serveis proporcionats per empleat.
 • Productivitat del capital: Calcula quant output es genera per cada unitat de capital invertit. És útil per avaluar com s’està utilitzant la maquinària, les instal·lacions i l’equip.
 • Productivitat Multifactorial (PMF): Considera diversos insums alhora, com a treball, capital, materials i energia. Aquest indicador és més complet i proporciona una vista més holística de l’eficiència.
 • Eficiència d’ús de materials: Mesura la quantitat de producte que es produeix per unitat de material consumit. És especialment rellevant en indústries on els materials són un component significatiu del cost de producció.
 • Productivitat de l’energia: Avalua la quantitat d’output produïda per cada unitat d’energia consumida. És crucial per a les indústries que utilitzen grans recursos d’energia i per avaluar la sostenibilitat.
 • Ràtio de producció: Aquest indicador compara el nombre d’unitats produïdes en un període determinat amb la capacitat de producció teòrica en el mateix període. Ajuda a avaluar com de prop està una empresa d’assolir la seva màxima capacitat productiva.
 • Temps de cicle: Mesura el temps que pren completar un procés des de l’inici fins al final. La reducció del temps de cicle sol ser un indicatiu de millora en la productivitat.
 • Taxa de rebuig o qualitat del producte: Encara que se centra més en la qualitat, està relacionada directament amb la productivitat, ja que un nivell alt de productes defectuosos pot indicar una baixa productivitat i eficiència en l’ús de recursos.

Aquests indicadors es poden utilitzar de manera aïllada o combinada per proporcionar una avaluació més comprensiva de la productivitat en diferents contextos organitzacionals o industrials. A més, el seguiment continu permet identificar tendències i oportunitats de millora en els processos productius.

Què és la productivitat i com es calcula 

La productivitat, segons la Reial Acadèmia Espanyola, és “la capacitat o grau de producció per unitat de treball”, o també “la relació entre el produït i els mitjans emprats, com ara mà d’obra, materials, energia, etc.” En altres paraules, la productivitat és la relació entre el que s’ha produït i els recursos que s’han fet servir per fer-ho.  

Com calcular la productivitat? La fórmula de productivitat del treball

Mesurar la productivitat laboral és un valor que totes les empreses han de monitoritzar. Permet prendre decisions basades en el rendiment dels treballadors i de l’empresa en general.

La fórmula bàsica per calcular la productivitat és:

Productivitat = total d’entrada / total de sortida 

On:

– Output total és la quantitat total de béns o serveis produïts.

– Input total és la quantitat total de recursos utilitzats, com ara mà d’obra, materials o altres. 

La unitat de mesura de la productivitat depèn de les unitats d’output i input. Per exemple, en un context de fabricació, la productivitat es podria mesurar en unitats produïdes per hora de treball.

A més, hi ha diferents maneres de mesurar la productivitat depenent dels insums considerats: 

 • Productivitat del treball: es calcula dividint l’output total entre les hores de feina o el nombre de treballadors.
 • Productivitat del capital: es mesura per la quantitat d’output produït per unitat de capital invertit.
 • Productivitat multifactorial: considera múltiples factors d’insums, com ara treball, capital, energia, i materials.

És important considerar quin tipus de productivitat s’està mesurant i assegurar-se que els insums i outputs estiguin clarament definits i mesurats adequadament.

Indicadors de productivitat en una empresa

D’altra banda, la fórmula per calcular la productivitat d’un treballador és: producció / hores treballades. El resultat normalment s’expressa en euros i amb l’hora treballada agregada. 

Per exemple, per mesurar la productivitat d’una empresa que ha produït 100 unitats d’un producte estimat en 100 € i que ha emprat 8 hores de treball en total, es divideixen aquestes quantitats, sent el resultat 12,5 €/hora. Alternativament, el resultat també es pot expressar en unitats de producte. En aquest cas, 12,5 unitats de producte per hora treballada.

La productivitat marginal

La productivitat marginal és un concepte clau a l’economia que descriu l’augment en l’output produït com a resultat d’incrementar en una unitat l’ús d’un factor de producció, mantenint tots els altres factors constants. 

Aquest indicador és fonamental per entendre com les decisions en l’àmbit de la producció poden influir en el creixement econòmic i la rendibilitat d’una empresa.

Des del punt de vista empresarial, la productivitat marginal d’un factor, com ara la feina o el capital, és crucial per determinar fins a quin punt augmentar o disminuir la quantitat d’aquest recurs. Si la productivitat marginal d’un recurs és positiva, significa que afegir més d’aquest recurs augmentarà la producció total. No obstant això, és important tenir en compte la «Llei dels rendiments decreixents», que sosté que en augmentar la quantitat d’un factor productiu mentre es mantenen fixos els altres, l’increment a l’output total eventualment disminuirà.

Aquesta llei implica que la productivitat marginal no és constant i tendeix a disminuir a mesura que la quantitat de factors augmenta. Per exemple, afegir un treballador addicional a una línia de muntatge podria inicialment augmentar significativament la producció, però a partir d’un cert punt, cada nou treballador afegit podria contribuir cada cop menys a l’output total, a causa de la saturació de la capacitat de treball efectiu al procés productiu.

En el context de presa de decisions, mesurar la productivitat marginal ajuda les empreses a optimitzar els seus recursos, maximitzar-ne l’eficiència i millorar-ne la competitivitat al mercat. Aquest indicador proporciona una base quantitativa per a decisions estratègiques com l’expansió de plantilles, la inversió en nova maquinària o la millora de processos, fent de la productivitat marginal una eina imprescindible en la gestió empresarial moderna.

Com augmentar la productivitat laboral: 6 estratègies per millorar la productivitat 

Per incrementar la productivitat d’una empresa, cal analitzar què és el que produeix l’empresa i els recursos que utilitza. Si es coneix què va bé i què no, es poden incorporar algunes estratègies per incrementar aquest indicador: 

 1. Invertir temps i recursos en la formació dels treballadors, especialment en competències digitals. Tot i tenir coneixements bàsics, és important que la plantilla estigui constantment actualitzada en coneixement perquè l’empresa sigui rendible i competitiva, sobretot en competències digitals. 
 2. Optimitzar la gestió i la comunicació interna. Cal assegurar que els processos de facturació i de cobraments i pagaments de clients siguin àgils i eficaços. Així mateix, la comunicació interna entre els integrants de l’empresa, tant treballadors com directius, ha de ser òptima per evitar errors a la producció o perdre temps en reunions massa freqüents o llargues. 
 3. Invertir en equipament adequat i digitalització de l’entorn laboral. L’empresa ha d’abastir els treballadors de les eines que resultin millor per obtenir bons resultats, així com adaptar el procés de treball a l’entorn digital. 
 4. Afavorir la flexibilitat laboral i optimitzar el temps de treball. Facilitar el treball en remot i dur a terme accions com ara alliberar espais setmanals de reunions o adequar els espais al tipus de treball a desenvolupar, com ara sales còmodes per a reunions; i espais aïllats per afavorir la concentració i el silenci o el descans. Tot això és fonamental per incrementar la productivitat. Un treballador no pot estar concentrat i productiu totes les hores de la jornada; per tant, entendre els temps òptims de treball i advocar per la flexibilitat té com a resultat una millora de la motivació i, en conseqüència, de la productivitat. 
 5. Entendre els clients i preocupar-se per la seva satisfacció. Oferir qualitat al servei o producte és clau per a l’èxit d’una empresa. Es pot aplicar un sistema de gestió de la qualitat, on es planifiquen les accions i es controla la qualitat de tot el procés de producció, mesurant els resultats finals i revisant possibles errors per corregir-los i millorar-los. 
 6. Optar per la subcontractació, delegant part de la producció de serveis o productes a una altra companyia. Així, l’empresa principal només s’ha de focalitzar a les tasques essencials o que defineixen la marca. 

Des de femcet, ens enfoquem a oferir una excel·lent externalització de serveis als clients que així ho desitgin, garantint qualitat en tot el procés. Disposem de diferents tipus de subcontractació: serveis de contact center i atenció al client; serveis administratius i manipulats; personal externalitzat a empreses; i solucions a mida.

Skip to content