Terme correcte per a referir-se a les persones amb discapacitat

L’ús del llenguatge correcte per a nomenar els col·lectius que componen la societat és important perquè influeix en la concepció que tenim cap a aquelles persones. És una connotació simbòlica. I en el cas de les persones amb discapacitat, a més del debat de l’ús d’aquest terme o el de diversitat funcional, hi ha hagut canvis quant a la terminologia legal per a referir-se a aquestes persones.

La Llei General de Discapacitat s’ha modificat amb la nova llei 3/2023 de 28 de febrer, que empara legalment el terme “persones amb discapacitat” -en comptes de “discapacitats”- i unifica l’ús d’aquest terme per part dels poders polítics i les administracions públiques.

 

Per tant, el fet d’usar el terme “persones” ajuda a dotar d’humanitat al col·lectiu i és un avanç en la lluita contra la discriminació de les persones amb discapacitat o diversitat funcional.

 

Modificacions legals en la Llei 3/2023

 

En concret, es modifica l’article 4 de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), que determina a qui es considera persones amb discapacitat, i “determina que les disposicions normatives dels poders i les administracions públiques, les resolucions, actes, comunicacions i manifestacions d’aquestes i de les seves autoritats i agents, quan actuïn en qualitat de tals, utilitzaran els termes “persona amb discapacitat” o “persones amb discapacitat” per a denominar-les”.

La Llei 3/2023, de 28 de febrer, estableix el marc d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació i regula el conjunt d’estructures, recursos, serveis i programes que integren el Sistema Nacional d’Ocupació. Entre totes les disposicions, en el Capítol V defineix els col·lectius prioritaris per a les polítiques d’ocupació, entre ells, les persones amb discapacitat.

Llei General de Discapacitat

 

Cal recordar que, segons la Llei General de Discapacitat, tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles que tenen reconegut un grau igual o superior al 33% de discapacitat. No obstant això, l’octubre de 2022 es va aprovar el Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i que està en vigor des d’abril de 2023. Un pas endavant, també, per a les persones amb discapacitat, ja que el barem no s’actualitzava des de 1999.

 

Us recordem que des de femcet t’expliquem per què és important sol·licitar el certificat de discapacitat, així com els seus tràmits i requisits.

 

Skip to content