En què consisteix el consentiment LOPD i quants tipus es recullen?

¿En qué consiste el consentimiento LOPD y cuántos tipos se recogen?

Què és la LOPD?

La LOPD fa referència a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Aquesta llei espanyola regula el tractament de les dades personals i garanteix els drets digitals dels ciutadans.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya va ser establerta per donar compliment a la normativa europea de protecció de dades, especialment al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, que va entrar en vigor el 25 de maig del 2018.

La LOPD estableix les obligacions i responsabilitats que han de complir les empreses, organitzacions i entitats que processen dades personals de ciutadans espanyols. Així com els drets dels ciutadans sobre les seves dades personals i les condicions de tractament de dades personals per part de les organitzacions.

Característiques del consentiment LOPD

El consentiment en el context de la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades) és un element fonamental per al tractament legal de dades personals.

El consentiment ha de complir certes característiques per ser vàlid i efectiu.

  • El consentiment ha de ser atorgat de manera lliure, voluntària i informada. Això significa que la persona ha de tenir l’opció de decidir si vol o no donar el consentiment sense patir conseqüències negatives per negar-se a fer-ho.
  • El consentiment ha de ser específic per a cada finalitat de tractament de dades personals. Això vol dir que no es pot utilitzar un consentiment general per a diverses activitats de tractament diferents. Cada finalitat requereix un consentiment per separat.
  • El consentiment ha de ser atorgat de forma expressa i afirmativa, la qual cosa significa que la persona ha de fer una acció clara i positiva per indicar el seu acord. Per exemple, marcar una casella que indiqui “Accepto” o proporcionar una signatura.
  • La persona té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la legalitat del tractament realitzat abans de la seva retirada. Ha de ser tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho.
  • El consentiment només pot ser atorgat per persones que tinguin capacitat legal per fer-ho. Per exemple, els menors poden requerir el consentiment dels seus pares o tutors.
  • El consentiment únicament és vàlid per a la finalitat específica per a la qual s’ha donat. Si les dades es fan servir per a una altra finalitat diferent, caldrà obtenir un nou consentiment.
  • Les organitzacions han de mantenir registres que demostrin que han obtingut el consentiment vàlid de les persones per al tractament de les seves dades personals. Aquests registres han d’incloure la informació proporcionada al titular per al tractament de les dades, en el moment en què es va atorgar el consentiment.

Tipus de consentiment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades

Consentiment explícit LOPD

El consentiment explícit és aquell que es dóna mitjançant una acció afirmativa clara i específica per part de la persona. Per exemple, marcar una casella d’“Accepto” o proporcionar una signatura física o electrònica.

Consentiment tàcit LOPD

El consentiment tàcit es refereix a situacions en què el consentiment es dedueix de les accions o comportaments de la persona, en comptes d’expressar-se explícitament. Aquest tipus de consentiment no és adequat per a totes les situacions i pot ser més difícil de demostrar que el consentiment explícit.

Consentiment informat LOPD

El consentiment informat implica que la persona ha de rebre informació clara i comprensible sobre quines dades es recopilaran, amb quins fins es faran servir i qui serà el responsable del tractament. La persona ha d’entendre plenament allò que està autoritzant en donar el seu consentiment.

Consentiment específic LOPD

El consentiment específic és aquell que s’obté per a una finalitat de tractament de les dades particulars. No es pot fer servir un consentiment general per a diverses activitats de tractament diferents. Cada finalitat requereix un consentiment separat.

Consentiment per escrit LOPD

En algunes situacions, es pot requerir que el consentiment s’obtingui per escrit, especialment en el tractament de les dades delicades o quan es facin transferències internacionals de dades.

Com Femcet pot ajudar-te en el consentiment per al tractament de dades personals

Femcet ofereix un servei d’outsourcing per a la teva empresa. Externalitzar els serveis relacionats amb l’atenció al client, els recursos humans, l’administració o les finances, per part d’un equip extern, permetrà a la teva empresa focalitzar-se al 100% a la seva activitat principal. Això portarà a una millora de la productivitat per part de l’equip i la generació de noves oportunitats.

Femcet facilita a les empreses aquest procés d’externalització de serveis, fomentant alhora la inserció laboral de persones amb discapacitat. Una estratègia win win amb què tots surten guanyant.

Per realitzar aquest tipus de serveis, Femcet compleix totes les disposicions requerides per al tractament de les dades personals de les empreses per a les quals treballa, garantint el correcte tractament de les dades, segons el que indica el consentiment LOPD de la llei orgànica de protecció de dades.

Skip to content