Llei General de Discapacitat (LGD)

Ley General de Discapacidad (LGD)

El 4 de desembre de 2013 va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Què és la LGD?

La Llei LGD garanteix el dret a igualtat d’oportunitats i tracte de totes les persones amb discapacitat a Espanya. Com a principis d’aquesta llei hi ha el respecte de la dignitat, la vida independent, la no-discriminació, la igualtat entre homes i dones, entre d’altres.

Aquesta llei s’aplica a totes les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent.

Qui ha de complir la Llei General dels drets de les persones amb discapacitat?

En aquest decret es manté l’obligació de la Llei d’integració social dels minusvàlids (antiga LISMI, llei 13/1982 de 7 d’abril), mitjançant la qual totes les empreses -públiques o privades- tinguin més de 50 integrants al seu equip han de contractar almenys un 2% de treballadors amb discapacitat.

De manera excepcional, les empreses poden quedar exemptes d’aquesta obligació, sempre que apliquin les mesures alternatives que permeten la inserció laboral d’una persona amb discapacitat, segons estableix el Reial decret 27/2000 de 14 de gener.

Una de les mesures alternatives és realitzar contractació de serveis en centres especials d’ocupació, que permet complir amb la Responsabilitat Social Empresarial en l’àmbit laboral sense incrementar la despesa i oferint un alt nivell de qualitat.

Amb el propòsit d’agilitzar i afavorir al màxim la incorporació laboral de persones amb discapacitat, femcet ofereix assessorament especialitzat tant per a la integració laboral i el compliment d’aquestes mesures alternatives, com a la recerca de candidats i candidates a la nostra borsa de treball i la formalització i gestió amb el SOC de la documentació corresponent.

Arran de les iniciatives de l’aprovació del Decret d’Alcaldia relatiu a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals als contractes del sector públic de l’Ajuntament de Barcelona, en vigor des del 15 de desembre del 2013, s’ha impulsat notablement la contractació per part de l’Administració de centres especials de treball.

Ley General de Discapacidad

Ets una empresa i vols complir amb la Llei General de Discapacitat (LGD)?

Consulta la nostra calculadora per saber quantes persones amb discapacitat hauries de contractar.

Articles de la Llei General per a la inclusió de les persones amb discapacitat

TÍTOL I. Drets i obligacions

CAPÍTOL I. Sistema de prestacions socials i econòmiques
CAPÍTOL II. Dret a la protecció de la salut
 • Article 10. Dret a la protecció de la salut.
 • Article 11. Prevenció de deficiències i intensificació de discapacitats.
 • Article 12. Equips multiprofessionals d’atenció a la discapacitat.
CAPÍTOL III. De l’atenció integral
 • Article 13. Atenció integral.
 • Article 14. Habilitació o rehabilitació medic-funcional.
 • Article 15. Atenció, tractament i orientació psicològica.
 • Article 16. Educació.
 • Article 17. Suport per a l’activitat professional.

CAPÍTOL IV. Dret a l’educació

 • Article 18. Contingut del dret.
 • Article 19. Gratuïtat de l’ensenyament.
 • Article 20. Garanties addicionals.
 • Article 21. Valoració de les necessitats educatives.
CAPÍTOL V. Dret a la vida independent

Secció 1a Disposicions generals

 • Article 22. Accessibilitat.
 • Article 23. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació.
 • Article 24. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació en l’àmbit dels productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social.
 • Article 25. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en l’àmbit dels espais públics urbanitzats i edificació.
 • Article 26. Normativa tècnica d’edificació.
 • Article 27. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en l’àmbit dels mitjans de transport.
 • Article 28. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en l’àmbit de les relacions amb les administracions públiques.
 • Article 29. Condicions bàsiques d’accessibilitat i no-discriminació per a l’accés i la utilització dels béns i serveis a disposició del públic.
 • Article 29 bis. Condicions bàsiques d’accessibilitat cognitiva.

Secció 2a Mesures d’acció positiva

 • Article 30. Mesures per facilitar l’estacionament de vehicles.
 • Article 31. Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.
 • Article 32. Reserva d’habitatges per a persones amb discapacitat i condicions d’accessibilitat.
 • Article 33. Concepte de rehabilitació de l’habitatge.
 • Article 34. Altres mesures públiques d’accessibilitat.
CAPÍTOL VI. Dret a la feina

Secció 1a Disposicions generals

 • Article 35. Garanties del dret a la feina.
 • Article 36. Igualtat de tracte.
 • Article 37. Tipus d’ocupació de les persones amb discapacitat.
 • Article 38. Orientació, col·locació i registre de treballadors amb discapacitat per a la inclusió laboral.
 • Article 39. Ajuts a la generació d’ocupació de les persones amb discapacitat.

Secció 2a Ocupació ordinaria

 • Article 40. Adopció de mesures per prevenir o compensar els desavantatges ocasionats per la discapacitat com a garantia de la plena igualtat a la feina.
 • Article 41. Serveis d’ocupació amb suport.
 • Article 42. Quota de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Secció 3a Ocupació protegida

 • Article 43. Centres especials d’ocupació per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.
 • Article 44. Compensació econòmica per als centres especials d’ocupació per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.
 • Article 45. Creació de centres especials d’ocupació per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.
 • Article 46. Enclavaments laborals.

Secció 4a Ocupació autònoma

 • Article 47. Ocupació autònoma.
CAPÍTOL VII. Dret a la protecció social
 • Article 48. Dret a la protecció social.
 • Article 49. Criteris d’aplicació de la protecció social.
 • Article 50. Contingut del dret a la protecció social.
 • Article 51. Classes de serveis socials.
 • Article 52. Centres ocupacionals.
CAPÍTOL VIII. Dret de participació als assumptes públics
 • Article 53. Dret de participació a la vida política.
 • Article 54. Dret de participació a la vida pública.
 • Article 55. Consell Nacional de la Discapacitat.
 • Article 56. Oficina d’Atenció a la Discapacitat.
CAPÍTOL IX. Obligacions dels poders públics

Secció 1a Disposicions generals

 • Article 57. Prestació de serveis.
 • Article 58. Finançament.
 • Article 59. Presa de consciència social.

Secció 2a Del personal dels diferents serveis d’atenció a les persones amb discapacitat

 • Article 60. Personal especialitzat.
 • Article 61. Formació del personal.
 • Article 62. Voluntariat.

TÍTOL II. Igualtat d’oportunitats i no discriminació

CAPÍTOL I. Dret a la igualtat d’oportunitats
 • Article 63. Vulneració del dret a la igualtat d’oportunitats.
 • Article 64. Garanties del dret a la igualtat d’oportunitats.
 • Article 65. Mesures contra la discriminació.
 • Article 66. Contingut de les mesures contra la discriminació.
 • Article 67. Mesures d’acció positiva.
 • Article 68. Contingut de les mesures d’acció positiva i mesures d’igualtat d’oportunitats.
CAPÍTOL II. Mesures de foment i defensa
 • Article 69. Mesures de foment i defensa.

Secció 1a Mesures de foment

 • Article 70. Mesures per fomentar la qualitat.
 • Article 71. Mesures d’innovació i desenvolupament de normes tècniques.
 • Article 72. Iniciativa privada.
 • Article 73. Observatori Estatal de la Discapacitat.

Secció 2a Mesures de defensa

 • Article 74. Arbitratge.
 • Article 75. Tutela judicial i protecció contra les represàlies.
 • Article 76. Legitimació.
 • Article 77. Criteris especials sobre la prova de fets rellevants.

TÍTOL III. Infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

CAPÍTOL I. Règim comú d’infraccions i sancions
 • Article 78. Àmbit.
 • Article 79. Subjectes.

Secció 1a Infraccions

 • Article 80. Objecte de les infraccions.
 • Article 81. Infraccions.
 • Article 82. Prescripció de les infraccions.

Secció 2a Sancions

 • Article 83. Sancions.
 • Article 84. Criteris de graduació de les sancions.
 • Article 85. Sancions accessòries.
 • Article 86. Conseqüències de l’incompliment en matèria d’accés a béns i serveis.
 • Article 87. Prescripció de les sancions.
 • Article 88. Compliment de les obligacions establertes en aquesta llei i en la legislació autonòmica.

Secció 3a Garanties del règim sancionador

 • Article 89. Legitimació.
 • Article 90. Garantia d’accessibilitat dels procediments.
 • Article 91. Instrucció.
 • Article 92. Publicitat de les resolucions sancionadores.
 • Article 93. Deure col·laboració.
CAPÍTOL II. Normes específiques d’aplicació per l’Administració General de l’Estat
 • Article 94. Competència de l’Administració general de l’Estat.

Secció 1a Infraccions i sancions

 • Article 95. Infraccions.
 • Article 96. Sancions.
 • Article 97. Còmput del termini de prescripció de les infraccions.
 • Article 98. Còmput del termini de prescripció de les sancions.

Secció 2a Procediment sancionador

 • Article 99. Normativa aplicable.
 • Article 100. Actuacions prèvies.
 • Article 101. Iniciació.
 • Article 102. Mesures cautelars.
 • Article 103. Efectivitat de la sanció.
 • Article 104. Informació a altres òrgans.

Secció 3a Òrgans competents

 • Article 105. Autoritats competents.
Skip to content