Notícies

Qué es el impacto social de una empresa

Independientemente del sector al cual se dediquen, las compañías producen unas consecuencias sociales, económicas y medioambientales en la sociedad, sus individuos y el entorno en el cual opera. Por tanto, el impacto social en una empresa es la huella que su actividad deja en la comunidad.  El impacto social es un valor estratégico en auge: […]

Què és l’impacte social d’una empresa

En el terreny corporatiu, parlem d’impacte social per a englobar tots els efectes que produeix l’activitat d’una empresa en la societat.  Independentment del sector al qual es dediquin, les companyies produeixen unes conseqüències socials, econòmiques i mediambientals en la societat, els seus individus i l’entorn en el qual opera. Per tant, l’impacte social en una […]

Tens una botiga online i necessites ajuda amb la gestió de la compra?

Comprar en botigues virtuals és una cosa cada vegada més habitual i accessible i, per això, crear i mantenir un negoci fora de l’establiment físic implica la gestió de molts processos i serveis, amb el temps que això comporta.   En femcet disposem d’un divers ventall de serveis per a ajudar-te en la gestió de […]

¿Tienes una tienda online y necesitas ayuda con la gestión de la compra?

Comprar en tiendas virtuales online es algo cada vez más habitual y accesible y, por ello, crear y mantener un negocio fuera del establecimiento físico implica la gestión de muchos procesos y servicios, con el tiempo que ello conlleva.  En femcet disponemos de un diverso abanico de servicios para ayudarte en la gestión de tu […]

Adaptación del puesto de trabajo por discapacidad

Tipos de adaptación en el trabajo para personas con discapacidad La adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad pasa por diferentes medidas, desde la eliminación de barreras arquitectónicas, la flexibilidad horaria o la adaptación del mobiliario. En todos los casos, las empresas tienen la obligación de la adaptación del trabajo para personas […]

Adaptació del lloc de treball per discapacitat

 Tipus d’adaptació en el treball per a persones amb discapacitat L’adaptació dels llocs de treball per a persones amb discapacitat passa per diferents mesures, des de l’eliminació de barreres arquitectòniques, la flexibilitat horària o l’adaptació del mobiliari. En tots els casos, les empreses tenen l’obligació de l’adaptació del treball per a persones amb discapacitat, buscant […]

Què és l’outsourcing? Avantatges per a la teva empresa

L’origen etimològic de la paraula ve de “out”, que vol dir “fora” en anglès, i “source”, o “font”. És a dir, recórrer a l’exterior per a proporcionar-se de fonts.   La subcontractació de serveis comporta una sèrie de beneficis. A continuació llistem alguns dels avantatges que l’outsourcing pot proporcionar a la teva empresa:     […]

¿Qué es el outsourcing? Ventajas para tu empresa

El origen etimológico de la palabra viene de “out”, que quiere decir “fuera” en inglés, y “source”, o “fuente”.  Es decir, recurrir al exterior para proporcionarse de fuentes.  La subcontratación de servicios conlleva una serie de beneficios. A continuación listamos algunas de las ventajas que el outsourcing puede proporcionar a tu empresa: Mejora de la […]

Perquè és important digitalitzar documents en la teva empresa

Estalvi d’espai d’emmagatzematge físic. Tenir tota la documentació de la teva empresa en una base de dades digital et permet guardar gran quantitat d’informació en poc espai. Ja no serà necessari utilitzar un volum considerable d’arxivadors i podràs prescindir de mobiliari auxiliar d’emmagatzematge. Estalvi de temps. Consultar documents en línia en qüestió de segons des […]

Por qué tu empresa necesita digitalizar documentos

Ahorro de espacio de almacenamiento físico. Tener toda la documentación de tu empresa en una base de datos digital te permite guardar gran cantidad de información en poco espacio. Ya no será necesario utilizar un volumen considerable de archivadores y podrás prescindir de mobiliario auxiliar de almacenamiento. Ahorro de tiempo. Consultar documentos online en cuestión […]
Skip to content