Què és la inserció laboral?

La inserció laboral són les accions dutes a terme per a integrar, acompanyar i incorporar al mercat laboral a aquells col·lectius de persones amb dificultats en l’accés normatiu a l’ocupació. Per tant, l’objectiu de les mesures d’inserció laboral és que les persones que per la seva situació socioeconòmica estiguin en risc d’exclusió social aconsegueixin un lloc de treball segons els seus coneixements, necessitats i habilitats.

Les persones en risc d’exclusió social suposen un número important de la població. Assegurar la seva plena inserció laboral és important no sols per respectar el dret individual, sinó per a sumar valors i coneixements igual de potencials i particulars i aconseguir així equips més variats i complets i, per tant, unes societats més justes, igualitàries i equitatives.

Quins són els col·lectius amb dificultats d’inserció laboral?

Els col·lectius amb dificultats d’inserció laboral són aquells que sumen traves per les seves característiques personals o condició socioeconòmica als problemes ja inherents a la cerca d’ocupació. Són persones que, a més, sovint reben discriminació en les seves vides i per tant en el seu accés al món laboral.

Alguns d’aquests col·lectius són:

 • Persones amb discapacitat sensorial, física o psíquica
 • Majors de 45 anys
 • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors
 • Dones
 • Ètnies minoritàries
 • Persones migrants i/o racialitzadas
 • Aturats de llarga durada
 • Víctimes de violència
 • Reclusos o exreclusos
 • Persones amb malalties o addiccions
 • Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció

Les empreses i els governs estatals, autonòmics o locals porten sovint a cap programes i plans d’inserció laboral específicament dissenyats per als col·lectius en risc d’exclusió social.

Que es la inserción laboral

La inserció laboral de persones amb discapacitat

La integració d’una persona amb discapacitat en el món laboral suposa la seva inclusió també en la comunitat. Les empreses i governs poden dur a terme diferents accions o activitats per a això:

Adaptar el lloc de treball a la persona amb discapacitat a través de diferents mesures (supressió de barreres arquitectòniques, adaptació del mobiliari, etc.).

 • Assegurar igualtat de condicions i oportunitats, tant en la cerca d’ocupació com en els processos de selecció i en el mateix lloc de treball.
 • Garantir llocs de treball concordes a les habilitats i aptituds personals.
 • Incrementar el nivell de coneixement de les empreses sobre discapacitat a través de formacions i garantir la formació del propi empleat en cas necessari.

A Espanya existeixen mesures per a afavorir la contractació de persones amb discapacitat en les empreses. La Llei General de Discapacitat estableix una quota obligatòria de reserva del 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat en empreses de més de 50 empleats. També existeixen altres mesures, com les bonificacions en la seguretat social.

Els Centres Especials de Treball

Els Centres Especials de Treball són agents claus per a la inserció laboral de persones amb discapacitat, ja que neixen per a donar resposta a aquest col·lectiu i la majoria dels seus professionals tenen algun tipus de discapacitat.

És el cas del Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple, on treballem per l’apoderament de les persones amb discapacitat i la seva plena inclusió i igualtat en el mercat laboral.

Amb més de 100 professionals, el 90% amb discapacitat física i/o sensorial, la nostra activitat se centra en oferir treball per a persones amb discapacitat en serveis de contact center, serveis administratius i manipulació de producte i outsourcing per a empreses.

Si presentes alguna discapacitat física i/o sensorial i cerques treball o millorar laboralment, contacta amb nosaltres a través d’aquest formulari.

Legislació i inserció laboral

A Espanya i Catalunya, la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció i la Llei 27/2002, de 20 de desembre, de Mesures Legislatives per a Regular les Empreses d’Inserció Sociolaboral estableixen un marc legal per a, d’una banda, promoure la inserció laboral de persones en exclusió social i aconseguir la seva integració i, per un altre, regular i fomentar les empreses d’inserció laboral, definint els seus requisits i obligacions i regulant les seves activitats.

Els principis d’aquestes lleis es basen en el compliment dels mandats de la Constitució Espanyola (apartat 2, article 9) i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que insten els poders públics a facilitar la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre país.

Skip to content