Què és l’IPREM i com es calcula?

L’IPREM, Indicador Públic de Renda d’Efecs Múltiples, és un indicador utilitzat a Espanya com a referència per a la concessió d’ajuts, beques, subsidis i altres tipus de prestacions socials. Es actualitza anualment, conforme a l’evolució de les condicions econòmiques, i serveix com a base per a determinar la quantia d’aquestes prestacions econòmiques.

Es actualitza anualment, conforme a l’evolució de les condicions econòmiques, i serveix com a base per a determinar la quantia d’aquestes prestacions econòmiques. L’IPREM es calcula tenint en compte diversos factors econòmics, com el salari mínim interprofessional o l’índex de preus al consum, entre d’altres.

Per a què s’utilitza el valor de l’IPREM?

L’Indicador Públic de Renda d’Efecs Múltiples juga un paper essencial en la determinació de límits econòmics per accedir a diverses prestacions i subsidis a Espanya. Aquest indicador s’utilitza com a referència clau en l’adjudicació de beneficis socials, com el bon social, establint llindars econòmics que varien segons la modalitat de l’IPREM, ja sigui anual, mensual o diari.

A més, el càlcul de l’IPREM considera diferents períodes de pagament, com les 12 o 14 pagues anuals, la qual cosa garanteix una adaptació precisa a les particularitats dels ingressos. En el context del 80% de l’IPREM, es verifica si els ingressos anuals es troben per sota d’aquest llindar per determinar l’elegibilitat a certs suports.

Així mateix, l’IPREM es posiciona com un element clau en relació amb el salari mínim interprofessional, proporcionant un marc referencial integral per avaluar i gestionar les condicions econòmiques dels ciutadans.

Accés a ajuts i subsidies

L’IPREM juga un paper fonamental en molts programes socials i ajuts a l’establir llindars de renda com a criteri per accedir a beneficis específics.

A més, l’IPREM també s’utilitza per calcular la quantia de diverses prestacions socials. En l’àmbit de les pensions no contributives per invalidesa, el càlcul es realitza multiplicant l’IPREM per un coeficient establert per la legislació vigent. També influeix en prestacions relacionades amb l’habitatge, com els ajuts al lloguer, on els límits d’ingressos s’expressen en termes de múltiples de l’IPREM. L’IPREM neix com a referent clau en substitució del salari com a indicador principal en la determinació de condicions econòmiques per accedir a aquestes prestacions. A més, la seva actualització anual, com la projectada per a l’IPREM el 2023, segueix sent rellevant per adaptar-se a les dinàmiques econòmiques canviant.

Becas i quotes

En alguns casos, l’IPREM s’utilitza com a base per calcular taxes, quotes o aportacions econòmiques en diferents tràmits administratius, com per exemple en la determinació de les taxes acadèmiques en institucions educatives. El seu paper en el context de les beques educatives pot variar segons el programa específic i la legislació vigent.

Com calcular l’IPREM? Valors 2024

El càlcul de l’IPREM es basa en diversos factors, incloent-hi el salari mínim interprofessional (SMI) i l’evolució de l’índex de preus al consum (IPC). La fórmula exacta pot variar segons les decisions governamentals i les condicions econòmiques en un any determinat.

A l’hora de realitzar un càlcul precís, resulta fonamental comprendre tant què és l’IPREM anual, s’obté multiplicant el valor de l’IPREM mensual per 12, com què és l’IPREM mensual, que es determina a partir de la publicació oficial que ho estableix, dividint el valor anual entre 12.

L’augment anual de l’IPREM es publica en els Pressupostos Generals de l’Estat de cada exercici. A l’espera de l’execució dels valors 2024, per ara segueixen vigents les últimes quantitats aprovades: IPREM diari: 20 euros/dia. IPREM mensual: 600 euros/mes. IPREM anual: 7.200 euros/any. IPREM en còmput anual: 8.400 euros.

Com afecta el valor de l’IPREM a les persones amb discapacitat?

La Llei General de Discapacitat (LGD) garanteix el dret a igualtat d’oportunitats i tracte de totes les persones amb discapacitat a Espanya.

En aquest sentit, l’IPREM s’utilitza com a criteri per establir límits d’ingressos que determinen si una persona amb discapacitat és elegible per rebre certs subsidis i prestacions econòmiques, pensions no contributives o prestacions socials. Per exemple, ajuts al lloguer o accés a l’habitatge social o programes d’ocupació i formació.

Les persones amb discapacitat també poden beneficiar-se d’altres mesures i polítiques específiques dissenyades per millorar la seva inclusió i benestar a la societat. En aquest sentit, juguen un paper important els centres especials de treball, amb el seu servei d’inserció i reorientació laboral i les seves ofertes de feina per a persones amb discapacitat.

Ves al contingut