El lideratge inclusiu en les empreses: per què és important?

Competències d’un professional o líder inclusiu

 • La definició de lideratge inclou el conjunt d’habilitats directives que un individu té per a influir en la manera d’actuar i treballar de les persones cap a l’assoliment de les seves metes i objectius.

  La capacitat de lideratge implica crear un ambient laboral en el qual tots els membres de l’equip se sentin valorats i puguin contribuir plenament als objectius de l’empresa.

  Existeixen una sèrie de competències del lideratge bàsiques amb les quals ha de comptar un líder inclusiu. Si ets líder en el teu equip i et preguntes què és ser inclusiu, pren nota d’aquests aspectes fonamentals.

  Un bon líder inclusiu ha de ser capaç de mostrar empatia i consciència cultural, la qual cosa implica comprendre i respectar les diferents perspectives de vida de cadascun dels empleats.
  La seva manera de comunicar-se ha de ser oberta i transparent. Fomentar un diàleg que resulti accessible a tots, a través del que qualsevol membre de l’equip pugui expressar les seves idees i preocupacions.
  Ha de saber fomentar la diversitat en tota circumstància, buscant activament la màxima varietat de punts de vista i experiències en l’equip.
  La seva postura davant la presa de decisions ha de ser equitativa, assegurant-se que tots els empleats tinguin les mateixes oportunitats per a contribuir i avançar en l’organització.
  Ha de saber contribuir al desenvolupament del talent, identificant i nodrint les habilitats de tots i cadascun dels empleats.
  I
   finalment, però no menys important, ha de servir de model de comportament inclusiu. Exercir com a exemple davant la resta de membres de l’equip, mostrant respecte i valoració per la diversitat en totes les interaccions.

Com potenciar les habilitats de lideratge inclusiu en l’empresa?

 • Fomentar un estil de lideratge inclusiu en l’empresa, requereix un procés continu al qual destinar compromís, temps i recursos. Existeixen algunes estratègies clau que poden posar-se en pràctica per a intentar afavorir un ambient laboral inclusiu.
 • Formació i desenvolupament continu. Oferir programes de capacitació regular per a líders i gerents sobre diversitat, inclusió i habilitats de lideratge intercultural. Això inclou tallers, seminaris i cursos que aborden temes com la consciència de biaixos inconscients, comunicació intercultural i empatia.
 • Promoure l’autoconsciència. Fomentar que els líders reflexionin sobre les seves pròpies actituds i prejudicis. L’autoavaluació i la retroalimentació 360 graus poden ser eines útils per a aquest fi.
 • Fomentar un entorn de comunicació oberta. Crear canals de comunicació on tots els membres de l’equip se sentin assegurances en expressar les seves idees, punts de vista i preocupacions. Això inclou reunions regulars, enquestes anònimes i grups de discussió. És important realitzar una escolta activa de totes les opinions.
 • Implementar polítiques i pràctiques inclusives. Revisar i modificar polítiques i pràctiques de recursos humans per a garantir que siguin inclusives. Això pot incloure des del procés de reclutament fins a les avaluacions d’acompliment.
 • Externalitzar serveis col·laborant amb empreses que fomenten la inclusió laboral des dels seus equips de treball, intentant potenciar les seves capacitats i minimitzant les seves possibles limitacions.
 • Crear grups de recursos per a empleats. Fomentar la formació de grups d’empleats basats en interessos comuns o identitats compartides. Aquests grups poden proporcionar suport, assessorament i retroalimentació sobre iniciatives d’inclusió.
 • Incentivar la diversitat en els equips. Animar als líders a formar equips diversos, no sols en termes de demografia, sinó també en experiència, habilitats i perspectives.
 • Reconèixer i celebrar la diversitat. Organitzar esdeveniments i celebracions que reconeguin i celebrin les diverses cultures i antecedents dels empleats.
 • Establir objectius i mesurar el progrés. Establir metes clares quant a diversitat i inclusió i mesurar el progrés regularment. Això pot incloure enquestes de satisfacció dels empleats, anàlisis de dades de diversitat i revisió de les taxes de retenció.
 • Mentoria i coaching. Proporcionar oportunitats de mentoria i coaching, especialment per a aquells en grups subrepresentats, per a desenvolupar les seves habilitats de lideratge.

 

Avantatges d’implementar la diversitat i el lideratge inclusiu en les empreses

L’informe publicat a Harvard Business Review, posa de manifest com els equips formats per equips diversos solen resultar més “intel·ligents” en el seu acompliment professional. La diversitat ha de ser vista com una fortalesa i tots els empleats han de poder sentir-se empoderats per a contribuir al seu màxim potencial pel bé comú de l’empresa.

En aquest sentit, el lideratge inclusiu en les empreses resulta fonamental per a crear un entorn de treball positiu.

Alguns dels seus principals beneficis impliquen aconseguir una millora del rendiment de l’equip, augmenta la creativitat i eficiència en la resolució de problemes. En sentir-se valorats i respectats, augmenta la seva satisfacció i, per tant, estaran més compromesos amb el seu treball.

A més, la diversitat de pensament i experiència pot portar a aconseguir una major capacitat d’innovació i adaptabilitat per part dels empleats. D’igual mode, les empreses que fomenten el lideratge inclusiu, solen atreure a una major i més àmplia gamma de talent.

Amb més de quinze anys d’àmplia experiència, en femcet fem costat a les empreses que aposten per la inclusió en la diversitat de les seves plantilles i per la Responsabilitat Social Corporativa, orientada cap al compromís ètic, la reducció de les desigualtats socials i la creació de llocs de treball. Contacta amb nosaltres si desitges saber més sobre la contractació de persones amb discapacitat a través del nostre centre especial de treball.

Skip to content