Ajudes per a persones amb discapacitat

Les persones amb alguna discapacitat física, cognitiva o sensorial, i acreditades amb el respectiu certificat, tenen dret a una sèrie d’ajudes i subvencions individuals procedents dels diferents ens públics, siguin locals, autonòmics o estatals.

La majoria d’aquestes ajudes parteixen de la Llei General de Discapacitat, que estableix un marc comú per a la designació de drets i garanties per a aconseguir la plena integració d’aquest col·lectiu en la societat, accedint a una vida independent plena. En aquest article, desgranem algunes de les ajudes estatals i autonòmiques actuals, agrupades per temàtiques.

 

Ajudes econòmiques i fiscals per a persones amb discapacitat

 

El govern central disposa d’una sèrie de prestacions econòmiques per a les persones que, per la seva condició, no poden treballar:

 

  • Incapacitat temporal, concedida quan un treballador ha sofert algun accident o té una malaltia que li inhabilita temporalment. Té una durada d’un any, amb possibilitat de pròrroga de cent vuitanta dies per a la seva recuperació i incorporació al treball.

 

  • Incapacitat permanent, designada a aquelles persones que no poden treballar de manera contínua per la seva condició física, sensorial o cognitiva. Existeixen diferents graus, segons l’afectació de la discapacitat: incapacitat parcial (reducció del rendiment del treball menor al 33%); total (incapacitat per a executar el treball actual, però pot treballar); absoluta (impediment per a fer qualsevol treball); o gran invalidesa (incapacitat absoluta per a treballar i necessitat d’assistència).

 

  • Renda Activa d’Inserció (RAI), tramitada a través del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal). És una ajuda de caràcter no contributiu, destinada a les persones demandants d’ocupació que tenen dificultats especials per a la seva inserció en el mercat laboral i que no tenen dret a la prestació contributiva ni al subsidi per desocupació. La quantia és del 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

 

A Catalunya, a més, s’ha començat a implementar des de 2020 la Renda Garantida de Ciutadania, una nova prestació no exclusiva per a discapacitat, però a la qual es poden acollir aquelles persones que no tenen els recursos per a afrontar les necessitats bàsiques.

 

En termes de fiscalitat, existeixen alguns impostos que les persones amb discapacitat poden pagar de forma reduïda. Algunes d’aquestes bonificacions són:

 

  • Reduccions en les declaracions de Renda i Patrimoni. Es publiquen de manera anual en la normativa de l’Agència Tributària.
  • Deduccions en l’Impost de Successions. Les persones amb discapacitat que accedeixin a una herència tenen dret a una bonificació fiscal que va des dels 275.000 € (discapacitat igual o superior al 33%) fins als 650.000 € (igual o superior al 65%).
  • Bonificació en la quota a la Seguretat Social per alta inicial en el Règim Especial d’Autònoms.Ajudes d’habitatge per a persones amb discapacitat

 

El nou Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025 estableix una sèrie de mesures per a l’accés a l’habitatge. Aquestes ajudes varien en funció de la comunitat autònoma, que són els qui gestionen aquestes competències, però en alguns casos existeixen especificacions de flexibilitat per a l’accés de les persones amb discapacitat. Per exemple, en relació amb la quantia de renda que han d’acreditar.

 

A més de l’ajuda al pagament de la renda per a determinats casos, aquest programa també contempla un altre criteri interessant per a les persones amb discapacitat, com és l’ajuda per obres per a millorar i adequar l’habitatge, afavorint la seva accessibilitat amb la instal·lació d’ascensors, rampes, avisos sonors o lluminosos o altres artefactes per a millorar l’autonomia personal.

 

Així mateix, existeix el programa per al foment d’habitatges per a persones majors o amb discapacitat, dirigides a fomentar la cessió d’ús d’habitatges per a aquest col·lectiu i destinades a organismes públics, empreses o fundacions (és a dir, no en l’àmbit individual).

 

A Catalunya, a més, es convoquen anualment les Ajudes de suport a l’autonomia en la mateixa llar, dirigides a aquelles persones amb discapacitat que vulguin viure soles o conviure amb altres persones beneficiàries del programa.

 

Ajudes al transport per a persones amb discapacitat

Existeixen una sèrie de subvencions tramitades a través de diferents administracions per a ajudar a l’adquisició i manteniment d’un vehicle per a persones amb discapacitat:

 

  • Bonificació dels impostos locals de circulació per a titulars de vehicles adaptats i utilitzats per al transport de persones amb discapacitat.

 

  • Exempció de l’impost de matriculació, a través de l’Agència Tributària.

 

  • Reducció de l’IVA per la compra d’un vehicle destinat a transportar a una persona amb discapacitat.

 

També existeixen altres ajudes de tipus autonòmic, com les del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), de la Generalitat de Catalunya, que contribueix a les despeses derivades de l’adquisició de productes per a la promoció de l’autonomia personal, com són l’adaptació del vehicle o la reconversió del permís de conduir.
Ves al contingut