Les persones amb discapacitat tenen un tracte d'igualtat? Article 7 de la LGD

¿Tienen las personas con discapacidad un trato de igualdad? Artículo 7 de la LGD

És important que per respondre aquesta pregunta fem referència a la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat. A l’article 3 ja trobem la igualtat d’oportunitats i la igualtat entre homes i dones com un dels principis contemplats a la Llei.

D’una manera més específica trobem l’article 7 que obre el Títol I de la LGD que fa referència als drets i obligacions.

El dret a la igualtat

A l’article 7 al seu apartat primer estableix que tota persona amb discapacitat té els mateixos drets que els altres ciutadans des del punt de vista jurídic, per tant, no ha d’existir cap discriminació per tenir discapacitat en l’ordenament jurídic en comparació amb les persones sense discapacitat.

Però, de manera natural és així? La resposta és no, per això, l’apartat dos preveu que l’administració pública ha de promoure mesures reals per garantir el dret d’igualtat de manera que sigui real i efectiu en els diferents àmbits.

La protecció del dret d’igualtat s’ha d’intensificar en les matèries següents:

  • Salut.
  • Ocupació.
  • Educació.
  • Protecció social i igualtat entre homes i dones.
  • Accessibilitat a la cultura, esport i lleure.
  • Tutela judicial efectiva.
  • Comunicació i informació.
  • Mobilitat.

A més, hi ha col·lectius de la societat especialment vulnerables on l’administració pública ha de protegir de manera singularment intensa, ja que es pot produir una discriminació múltiple. Dins aquest grup s’ha de considerar les nenes, nens i dones amb discapacitat incloent-hi les dones amb discapacitat que pateixen violència de gènere, a grans amb discapacitat o persones amb pluridiscapacitat o persones amb discapacitats que pertanyi a col·lectius vulnerables o minories.

Com podem veure, dins de l’ordenament jurídic, més exactament a l’article 7 de la LGD sí que es contempla el dret a la igualtat de les persones amb discapacitat. Des de Femcet volem apropar la LGD per poder aportar una millor comprensió de la Llei, per a qualsevol aspecte sempre podeu contactar amb nosaltres.

Skip to content