Quins són els principis principals de la Llei general de discapacitat? Article 3 LGD

¿Cuáles son los principios principales de la Ley general de discapacidad? Artículo 3 LGD

En el nostre recorregut per entendre millor la LGD hem vist l’objecte de llei a l’article 1 i les definicions importants a l’article 2.

Per entendre el fonament d’aquesta llei és important entendre els principis fonamentals que la motiven i que s’hi vol protegir. L’article 3 de la Llei general de discapacitat és l’article que recull aquesta informació.

Els principis continguts a l’article 3 de la LGD

A l’article podem observar un llistat específic dels principis de la Llei. En aquest llistat trobem:

  • El principi de dignitat: sota aquest concepte trobem no sols el respecte a la dignitat inherent, sinó que a més fem present el respecte per la diferència i acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat humana.
  • El principi d’independència: les persones amb discapacitat tenen dret a portar una vida independent i autònoma sent lliures de prendre decisions pròpies.
  • El principi de NO discriminació: molt relacionat amb el principi d’igualtat, ja que les persones amb discapacitat no han de ser discriminades i shan de defensar la igualtat d’oportunitats. En aquest article, a més, s’estableix de forma explícita la igualtat entre homes i dones.
  • El principi d’accessibilitat universal: aquest principi està molt relacionat amb el principi d’independència i igualtat d’oportunitats, ja que s’entén per accessibilitat universal la condició que ha de ser present perquè una persona amb discapacitat pugui participar amb independència i igualtat d‟oportunitats.

En certa manera, té relació amb el principi contingut a l’apartat i) que fa referència al disseny universal.

  • El principi d’identitat: a l’apartat L) de l’article 3 de la LGD es recull el respecte pel desenvolupament de la personalitat de la persona amb discapacitat. A més, fa especial èmfasi en la preservació de la identitat dels nens i nenes.
  • El principi de normalització: aquest principi ve recollit a l’apartat g) de l’article.

En certa manera té relació amb els apartats j), k) i m) i que fan referència al principi de participació a la vida social, al principi de diàleg civil i l’últim però no menys important, en la transversalitat de les polítiques en matèria de discapacitat.

Des de Femcet volem facilitar la comprensió de la Llei General de Discapacitat (LGD). A més, posem a disposició de tots la calculadora LGD per poder calcular el nombre d’empleats amb discapacitat que has de tenir en plantilla o les alternatives per complir allò estipulat a la Llei.

Skip to content