Què és un pla d’igualtat en una empresa i com elaborar-lo

El desenvolupament i aplicació d’un pla d’igualtat és una de les obligatorietats legals de les empreses dins de la garantia i el compromís per la igualtat de gènere entre treballadors i treballadores. Així, el pla d’igualtat estableix una sèrie de mesures i accions que busquen disminuir la discriminació per raó de gènere, a més de promoure i respectar la diversitat en l’empresa.

Marc legal del pla d’igualtat

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació, estableix l’obligació per a les empreses de 50 o més persones treballadores, o en aquelles on s’estableix en el conveni col·lectiu, de realitzar i registrar el pla d’igualtat. La llei estableix els apartats que el pla ha de tenir, a més de crear el Registre de Plans d’Igualtat de les empreses.

 

Posteriorment, el marc normatiu s’ha ampliat amb les lleis que fan referència al pla d’igualtat i a la no discriminació en matèria laboral:

  • Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre. Aquesta llei regula els mecanismes en l’elaboració, negociació i implementació del pla d’igualtat, així com l’elaboració del diagnòstic i l’obligatorietat de registrar-lo.
  • Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Estableix mesures específiques en matèria d’igualtat laboral entre gèneres, quant a retribucions, correcció de discriminacions existents i promoció de condicions necessàries per a la igualtat.
Plan de igualdad en una empresa

Passos per a elaborar un pla d’igualtat

L’elaboració d’un pla d’igualtat normalment segueix una sèrie de fases que poden aplicar-se de manera estàndard en qualsevol empresa:  
  • Fase de negociació. En aquesta primera fase es constitueix la comissió negociadora, la qual s’encarregarà d’elaborar i aplicar el pla d’igualtat en tot el procés. La comissió està formada per un representant legal de l’empresa i un representant legal o sindical de les persones treballadores. En cas que les empreses no comptin amb representació legal de les persones treballadores, la interlocució de la negociació la duran a terme els sindicats més representatius del sector.
 
  • Fase de diagnòstic. En aquesta segona fase, es realitza una recopilació i anàlisi de les dades per a conèixer el grau d’igualtat entre dones i homes en l’empresa. Aquest diagnòstic permet identificar si l’empresa en qüestió presenta elements de discriminació entre treballadors i treballadores i conèixer si porta cap o no a cap mesures per a pal·liar-los. La inclusió de la perspectiva de gènere en aquesta anàlisi és fonamental per a representar de manera real la situació de l’empresa. Alguns elements que es poden tenir en compte per al diagnòstic són la participació, la remuneració o l’accés a recursos, entre altres.
 
  • Fase d’elaboració. Aquesta fase, consecutiva al diagnòstic i anàlisi, permet elaborar un pla d’igualtat, definint els objectius, les accions, el calendari a seguir i els indicadors de seguiment i avaluació. Per a això, és necessari recaptar tota la informació extreta durant la fase de diagnòstic, i establir recursos materials i humans per a dur-ho a terme, així com indicar les persones destinatàries d’aquest.
 
  • Fase d’aprovació i registre. En aquesta última fase, les parts negociadores aproven el document del pla d’igualtat resultant, i s’inscriu en el Registre de Plans d’Igualtat dins dels 15 dies posteriors a la seva signatura.

Skip to content