Quines competències transversals són les més valorades?

En l’àmbit laboral actual, les competències transversals han esdevingut un element cabdal per a l’èxit professional.

Aquestes habilitats, també conegudes com a “soft skills” o habilitats toves, complementen les destreses tècniques específiques de cada àrea laboral, com les “hard skills” o habilitats dures. Vegem quina és realment la seva importància en el mercat laboral actual.

Competències transversals i la seva importància en el mercat laboral actual

En un entorn laboral cada vegada més dinàmic i competitiu, les empreses valoren no només la capacitació tècnica dels seus empleats, sinó també la seva capacitat per adaptar-se, col·laborar i resoldre problemes de manera efectiva. Aquestes són les competències transversals, aquelles habilitats que transcendeixen àrees específiques de coneixement i s’apliquen en una varietat de contextos laborals.

Els soft skills com el pensament crític, les habilitats de comunicació, la intel·ligència emocional o la resolució de problemes, resulten fonamentals per a l’èxit en qualsevol carrera professional. Aquestes habilitats permeten als treballadors enfrontar-se a desafiaments diversos, treballar en equip de manera eficient, gestionar l’estrès i adaptar-se als canvis de l’entorn laboral.

En l‘Informe d’ocupacions en auge, publicat per Linkedin Business Solutions, es posa de manifest com el 57% dels directius participants situa els soft skills per davant de les hard skills, la qual cosa demostra la creixent importància que se li atorga a aquestes competències en el mercat laboral actual.

Beneficis de les competències transversals en l’àmbit laboral

Tant empleats com organitzacions poden beneficiar-se dels avantatges que ofereixen les competències transversals.

Per als treballadors, aquestes habilitats poden obrir noves oportunitats laborals, millorar el seu acompliment en el treball i facilitar el seu desenvolupament professional. D’altra banda, les empreses que compten amb empleats amb fortes competències transversals solen ser més innovadores, productives i resilients davant els canvis del mercat.

Repassem els principals beneficis de les competències transversals.

  • Millora de la comunicació interpersonal. Les habilitats de comunicació efectiva són essencials per establir relacions sòlides amb col·legues, clients i superiors. Una comunicació clara i empàtica facilita la resolució de conflictes, el treball en equip i la negociació d’acords.
  • Més capacitat de lideratge. El desenvolupament d’habilitats de lideratge, com la capacitat per motivar, inspirar i guiar-hi d’altres, és fonamental per a l’avenç professional. Els líders efectius són capaços d’influir en l’equip, prendre decisions difícils i gestionar el canvi de manera efectiva.
  • Adaptabilitat i flexibilitat. En un entorn laboral caracteritzat per la ràpida evolució de la tecnologia i els mercats, la capacitat per adaptar-se i aprendre ràpidament és essencial. Els individus amb habilitats d’adaptabilitat són més propensos a sobresortir en entorns canviants i a trobar solucions creatives als problemes.
  • Millora del treball en equip. Les competències transversals, com la capacitat per col·laborar, comunicar-se de manera efectiva i gestionar conflictes, són fonamentals per al treball en equip. Els equips cohesionats i ben coordinats solen ser més productius i assolir millors resultats.
  • Gestió eficaç del temps i l’estrès. Les habilitats de gestió del temps i l’estrès són cabdals per mantenir un equilibri entre la vida laboral i personal, així com per mantenir la productivitat i el benestar en el treball.
¿Cuáles son las competencias transversales más demandadas?

Tipus de competències transversals més demandades.

Les competències transversals abasten una àmplia gamma d’habilitats que són valorades en el mercat laboral actual.

Pensament crític.

La capacitat d’analitzar de manera objectiva i reflexiva la informació, els arguments i les situacions per formar judicis fonamentats i prendre decisions informades. Aquesta capacitat va més enllà de simplement acceptar o rebutjar idees; es tracta d’examinar i avaluar la informació de manera profunda, considerant la seva validesa, rellevància, consistència i coherència. Una cosa que, avui dia, resulta essencial en qualsevol lloc de treball.

Habilitats de comunicació.

Tant la comunicació verbal com la no verbal són importants per transmetre idees de manera clara i persuasiva, així com per establir relacions efectives amb els altres. La claredat, la concisió, l’escolta activa, l’empatia, el llenguatge corporal, el to de veu o l’expressió facial són aspectes fonamentals per a tots els àmbits de la vida i, en especial, en l’entorn laboral.

Intel·ligència emocional.

Poder reconèixer, comprendre i gestionar les pròpies emocions, així com les dels altres de manera efectiva. L’autocontrol, l’automotivació, l’empatia o les habilitats socials són termes fonamentals a l’hora d’aconseguir l’èxit en el treball en equip i el lideratge.

Resolució de problemes.

Consisteix a identificar, analitzar i trobar solucions efectives als desafiaments i obstacles que sorgeixen en el treball diari. La capacitat per resoldre problemes de manera eficient i creativa és altament valorada pels ocupadors, ja que contribueix a l’èxit individual i organitzacional.

Creativitat.

Pensar de manera innovadora, ser capaç de generar noves idees i solucions originals, la capacitat per veure les coses des de noves perspectives i trobar solucions innovadores als problemes. En definitiva, contribuir a l’assoliment d’objectius comuns és essencial en la majoria dels llocs de treball i fer-ho de manera creativa pot marcar la diferència entre l’èxit i l’estancament.

Treball en equip.

La col·laboració de manera efectiva amb altres companys, poder compartir idees, l’empatia amb els altres i el ser capaç de contribuir de manera conjunta als objectius de l’equip són habilitats molt valorades també.

Com desenvolupar les competències transversals?

Sens dubte, cal comptar amb un enfocament proactiu i continu per aconseguir desenvolupar les competències comentades anteriorment. Una opció és participar en programes de formació i desenvolupament professional que abordin aspectes específics de les competències transversals.

També buscar oportunitats per aplicar aquestes habilitats en l’entorn laboral actual, sigui assumint nous rols o projectes que requereixin habilitats de treball en equip, resolució de problemes o lideratge.

Sol·licitar retroalimentació regular de col·legues, supervisors i clients per identificar àrees de millora i establir metes de desenvolupament personal, és una altra de les vies a seguir. Practicar l‘empatia i l’escolta activa en les interaccions diàries amb altres, tant en l’àmbit professional com en el personal.

De la mateixa manera, mantenir-se actualitzat sobre les darreres tendències i millors pràctiques en el desenvolupament de competències transversals, pot resultar també de gran ajuda. Ja sigui a través de la lectura de llibres, la participació en conferències o la inscripció en cursos en línia.

En conclusió, les competències transversals resulten fonamentals en el mercat laboral actual i juguen un paper cabdal en l’èxit professional.

És fonamental entendre que el desenvolupament de competències transversals és un procés continu que requereix compromís i pràctica. En invertir en el desenvolupament d’aquestes habilitats, les persones poden millorar el seu acompliment laboral, avançar en les seves carreres i contribuir a l’èxit de les seves organitzacions.

En última instància, en reconèixer la importància de les competències transversals i treballar activament per desenvolupar-les, els professionals poden posicionar-se de manera més sòlida en el mercat laboral actual i estar més ben preparats per enfrontar els desafiaments del futur.

Skip to content