Obligacions per a empreses de més de 50 treballadors

Existeixen una sèrie d’obligacions que les empreses amb més de 50 treballadors han de prendre per a salvaguardar els drets dels treballadors i treballadores, evitar la discriminació i promoure la diversitat en les plantilles.

 Si la teva empresa té més de 50 persones treballadores, aquestes són algunes de les obligacions que has de complir.

Obligaciones para empresas de más de 50 trabajadores

Contractació de persones amb discapacitat

La Llei de Discapacitat dictamina que les empreses de 50 treballadors o més han de tenir, almenys, un 2% de la seva plantilla reservada per a persones amb discapacitat, la qual cosa es coneix com a quota de reserva. Les empreses que no ho compleixin poden ser sancionades amb multes.

Com a excepció a la quota de reserva, les empreses també poden contractar serveis externs a través de centres especials de treball, com el de femcet, formats gairebé íntegrament per treballadors amb discapacitat. És una manera de complir amb la legalitat i, a més, contribuir a la inserció laboral de les persones amb discapacitat.

Elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat

Les empreses de més de 50 treballadors, des de l’aplicació del Reial decret llei 6/2019, han de definir polítiques d’igualtat per a evitar i detectar possibles discriminacions per raons de gènere. Aquestes polítiques, elaborades i registrades en el Pla d’Igualtat, no funcionen només com a eina divulgativa, sinó que serveixen per a detectar i actuar en casos d’assetjament sexual en el treball. Aquesta mesura, encara que es va aprovar en 2019, s’ha implementat de manera gradual, i és d’obligat compliment des de març de 2022. L’incompliment de l’elaboració i el registre del Pla d’Igualtat davant el Ministeri de Treball pot comportar sancions de fins a 225.000 €.

En matèria d’igualtat de gènere també existeix la Llei orgànica per a la igualtat efectiva entre homes i dones (Llei 3/2007), aplicable per a tota mena d’empreses i que especifica mesures per a prevenir l’assetjament laboral.

Preservar la seguretat i la salut dels treballadors

El Comitè de Seguretat i Salut és un òrgan obligatori per a les empreses de més de 50 treballadors. Aquest Comitè està especialitzat en matèria de prevenció de riscos laborals, i està format pels delegats de prevenció (representants dels treballadors especialitzats en la prevenció de riscos laborals) i per l’empresari o els seus representants, en igual nombre de persones.

Garanties en l’acomiadament col·lectiu

En cas de dur a terme acomiadaments col·lectius, les empreses de més de 50 treballadors han d’oferir obligatòriament un pla de recol·locació externa al seu personal a través d’empreses autoritzades, a més d’incloure mesures de formació i orientació laboral.

Skip to content