El respecte a l'autonomia de les persones amb discapacitat. Article 6 de la LGD

El respeto a la autonomía de las personas con discapacidad. Artículo 6 de la LGD
El títol preliminar de la LGD acaba amb el capítol III centrat en l’autonomia de les persones amb discapacitat. A l’article anterior – article 5 de la Llei General de Discapacitat– vam veure els àmbits d’aplicació de la llei, en aquest article, en canvi, es recull un dels aspectes més importants a tenir en compte, el respecte a l’autonomia de les persones amb discapacitat.

El principi de llibertat en la presa de decisions

Al primer apartat de l’article 6 de la LGD ens trobem amb el primer principi que construeix les bases per aconseguir l’autonomia de les persones amb discapacitat, el principi de llibertat en la presa de decisions. Aquest principi ja ve recollit a l’article 3 d’aquesta llei en el primer apartat on ja es mostra la relació de la llibertat en la presa de decisions amb la dignitat inherent i l’autonomia individual.

Per entendre-ho millor, què vol dir tenir llibertat en la presa de decisions?

L’ésser humà té el dret de poder prendre les decisions de manera independent desenvolupant la seva vida prenent decisions sobre la base de les seves preferències i de la seva voluntat. És un principi lligat a la dignitat humana. És molt important tenir en compte aquest principi, ja que és susceptible de ser infringit perjudicant grups vulnerables de la societat com les persones en edat avançada o persones amb discapacitat. És per això que l’article 6 de la LGD ho contempla entenent-ho com a part del respecte de l’autonomia de la persona amb discapacitat. Perquè la lliure presa de decisions sigui efectiva, aquesta s’ha d’efectuar sempre sota dues premisses:
  1. La primera, que la informació i el consens s’han de donar sempre en els formats adequats i sota les condicions personals de cada persona.
  2. La segona és que perquè es faciliti l’accés i la comprensió cal aplicar les regles del principi de disseny universal o disseny per a totes les persones.
D’aquesta manera, ens trobem amb el segon principi que està directament relacionat amb el respecte de l’autonomia de les persones amb discapacitat.

El principi de disseny universal

També conegut com a principi de disseny per a totes les persones. Aquest principi també es recull a l’article 3 de la LGD com succeeix amb el principi de llibertat en la presa de decisions. Es troba de manera específica a l’apartat i). És, en canvi, a l’article 2 on en trobem la definició explícita:
l) Disseny universal o disseny per a totes les persones: és l’activitat per la qual es conceben o projecten des de l’origen, i sempre que això sigui possible, entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, programes, dispositius o eines, de manera que puguin ser utilitzats per totes les persones, en la major extensió possible, sense necessitat dadaptació ni disseny especialitzat. El disseny universal o disseny per a totes les persones no exclourà els productes de suport per a grups particulars de persones amb discapacitat, quan ho necessitin.
Així veiem com és fonamental garantir l’accés i la comprensió de la informació per poder prendre decisions i respectar així l’autonomia de les persones tenint sempre en compte la situació personal de la persona i oferint elements de suport perquè sigui efectiu. A Femcet volem apropar la LGD i facilitar-ne la comprensió, a més posem a disposició les nostres eines com la calculadora LGD i sempre pots posar-te en contacte amb nosaltres.
Skip to content